നീന്തൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപേക്ഷയുടെ മാതൃകയും മറ്റ് വിവരങ്ങളും

പ്ലസ് 1 പ്രവേശനത്തിന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള നീന്തൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപേക്ഷയുടെ മാതൃകയും മറ്റ് വിവരങ്ങളും അപേക്ഷയുടെ മാതൃക പ്രേഷിതൻ: …………………………………………………………………………………………………(അപേക്ഷകൻ്റെ പേരും വിലാസവും) സ്വീകർത്താവ്: പ്രസിഡണ്ട്ചേലേമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. സർ, ഞാൻ 2020ൽ SSLC പരീക്ഷ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. +1ന് അപേക്ഷ നൽകുന്നതിനായി ആവശ്യമായ ‘നീന്തൽContinue reading