ഒരു യുവതിക്ക് വാഹനം ഇടിച്ചു പരിക്കേറ്റു അവിടെ എത്തിയ പൊലീസ്‌ അവളോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് പേര്? ഇതു കേസാക്കണോ ഒത്തുതീർപ്പാക്കണോ ? രണ്ടിനും കൂടി അവൾ പറഞ്ഞത് ഒരുത്തരം എന്താണത്

1 12 Textbook Kerala


ഒരു യുവതിക്ക് വാഹനം ഇടിച്ചു പരിക്കേറ്റു അവിടെ എത്തിയ പൊലീസ്‌ അവളോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് പേര്? ഇതു കേസാക്കണോ ഒത്തുതീർപ്പാക്കണോ ?

രണ്ടിനും കൂടി അവൾ പറഞ്ഞത് ഒരുത്തരം എന്താണത്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *