കേരളത്തിലെ പുതിയ RTA റെജിസ്ട്രേഷൻ


കേരളത്തിലെ പുതിയ RTA റെജിസ്ട്രേഷൻ

 • KL-74-Kattakkda (Thiruvananthapuram)-New Taluk
 • KL-75-Varkkala (Thiruvananthapuram)-New Taluk
 • KL-76-S.Paravur (Kollam) -New RTO covering chathannur,paravur side.
 • KL-77-Pathanapuram(Kollam)-New Taluk
 • KL-78-Konni (Pathanamthitta)-New Taluk
 • KL-79-Piravom (Ernakulam)-New RTO covering Piravom,Thrikkakkara and Thiruvamkulam side.
 • KL-80-Kondotty(Malappuram)-New Taluk
 • KL-81-Feroke (Kozhikkode)-New RTO covering area other than kozhikkode city,mavur side.
 • KL-82-Iritty(Kannur)-New Taluk
 • KL-83-Payyannur(Kannur)-New RTO covering payyannur,cherupuzha,alakkode area.
 • KL-84-Vellarikkund(Kasargode)-New Taluk
 • KL-85-Manjeswaram(Kasargode)-New Taluk