കേരളത്തിലെ മ്യൂസിയങ്ങൾ


ജല മ്യൂസിയം – കുന്ദമംഗലം
ജയിൽ മ്യൂസിയം – കണ്ണൂർ ?സാഹിത്യ മ്യൂസിയം -തിരൂർ
സഹകരണ മ്യൂസിയം -കോഴിക്കോട്
ബിസിനസ് മ്യൂസിയം -കുന്ദമംഗലം
തകഴി മ്യൂസിയം -ആലപ്പുഴ
കാർട്ടൂൺ മ്യൂസിയം -കായംകുളം
തേക്ക് മ്യൂസിയം -നിലമ്പൂർ
തേയില മ്യൂസിയം -മൂന്നാർ
ശർക്കര മ്യൂസിയം -മറയൂർ
കയർ മ്യൂസിയം -കലവൂർ
ഹെറിറ്റേജ് മ്യൂസിയം -അമ്പലവയൽ
ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയം -ഇടപ്പള്ളി
ഹിപ്പാലസ് മ്യൂസിയം -തൃപ്പൂണിത്തുറ
സുനാമി മ്യൂസിയം -അഴീക്കൽ
A P J മ്യൂസിയം -പുനലാൽ
അറയ്ക്കൽ മ്യൂസിയം -കണ്ണൂർ
നേപ്പിയർ മ്യൂസിയം -Tvm
ന്യൂമിസ്മാറ്റിക്സ് മ്യൂസിയം -നെടുമങ്ങാട്