വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനു ലോക അംഗീകാരം


ലോക വൈറോളജി നെറ്റ്‌വർക്കിൽ അംഗത്വം ലഭിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സ്ഥാപനം വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനു ലോക അംഗീകാരം :-കേരള അഡ്വാൻസ്ഡ് വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്- ( തോന്നക്കൽ, TVM )