സൗജന്യമായി ആൻഡ്രോയിഡ് പൈഡ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം


സൗജന്യമായി ആൻഡ്രോയിഡ് പൈഡ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നൽകുന്ന നിരവധി അപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്.

ഗൂഗിൾ പ്ലെയ്സ്റ്റോറിന് ചില നല്ല അപ്പ്ലിക്കേഷൻസ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പണം കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ തയെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചു  നിങ്ങൾക്ക് തീത്തും സൗജന്യമായി പൈഡ് അപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും.

1.ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്നും അപ്ലിക്കേഷൻ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

Dowlnoad link from mallutech.in Malayalam Technical News

2.ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത അപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ  ചെയ്യുക

3.സെർച്ച് ഓപ്ഷനിനിൽ പോയി അപ്ലിക്കേഷൻ സെർച്ച് ചെയ്യുക

android-paid-application-download

4.അപ്പ്ലിക്കേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകandroid-paid-application-download1

 

5.അത് ഡൗൺലോഡുചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ സൗജന്യമായി പെയ്ഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം .

Source : heavenwap.ml